Minggu, 22 November 2015

Atlas Sejarah Islam

"Pemerintahan dan Dinasti-dinasti Besar dalam Islam"
Islam adalah agama langit, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada nabinya, Rasulullah Muhammad Shalallahi alaihi wasallam.  Islam  mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari segala sisi baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain. Juga menggariskan metode yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut. Islam berusaha mengatur kehidupan  manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur waktu. Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Islam sebelum menjadi syari’at (peraturan Allah) adalah sebagai kepercayaan atau keyakinan (bahwa Allah adalah sembahan yang hak). Karena Rasul Allah memusatkan upayanya di Makkah terhadap hal tauhid, baru setelah hijrah ke Madinah, mendirikan negara dan menerapkan/mempraktekkan syari’at Islam.

Buku yang berjudul Atlas Sejarah Islam secara garis besar, berusaha mengisahkan sejarah munculnya Islam sejak masa menjelang Rasulullah lahir sampai dengan masa dinasti Khan di India.


Meskipun tidak mengisahkan secara detail dan lengkap, namun sedikit banyak buku ini dapat memberikan gambaran kebesaran dinasti Islam di masa pasang surut kejayaannya. Dari sisi penulisan, buku ini lebih menelisik pada bahasa ilmu Sejarah yang dilengkapi pula dengan peta persebaran dinasti-dinasti Islam. Pada halaman terakhir, pencantuman daftar pustaka, merujuk pada ulama ahlussunnah seperti al Imam Adz Dzahabi dalam syiar an Nubala, Ibnu Katsir dalam Tarikh al Bidayah wa an Nihayah, At-Thabari dalam Tarikh al Umam wa al Mulk, Ibnu Hisyam dalam As Sirah an Nabawiyah, Syaikh Syaifurrahman al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq al Maktum dll.

“Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau diam,” [HR. Imam Ahmad].
Andalusia Ringkasan Daftar Isi Buku
BAGIAN PERTAMA
FAJAR ISLAM
SEJARAH HIJAZ
                TAHUN GAJAH
NABI MUHAMMAD
ISLAM
PERANG-PERANG ZAMAN RASULULLAH
                PERANG BADAR KUBRO
                PERANG BADAR DAN SYARIAT ISLAM
                PERANG UHUD
                PERANG KHANDAQ
                PERJANJIAN PERANG HUDAIBIYAH
                PASCA PERJANJIAN DAMAI
                HUDAIBIYAH
                PASCA PERJANJIAN DAMAI
                HUDAIBIYAH
                PEMBEBASAN KHAIBAR
                PERANG KHAIBAR
                PERANG KHAIBAR DAN WADIL QURA
                PEMBEBASAN MEKAH
HAJI WADA
PERMULAAN PEMERINTAHAN YANG RASYID
                PEMERINTAHAN YANG RASYID
NEGARA ISLAM PERIODE KHULAFA RASYIDIN
                PERANG PERSIA
                PERANG ROMAWI
                PERANG QADISIYAH
                PENAKLUKAN PERSIA DAN AZERBAIZAN
                PEMBEBASAN MESIR DAN AFRIKA UTARA
KEMAJUAN ISLAM DI MASA KHULAFA RASYIDIN
                PEMERINTAHAN
                KEHAKIMAN
                PASUKAN PERANG
                PUNGUTAN
                ZAKAT
                PAJAK
                MATA UANG
                HAJI
                SALAT
                BELAJAR MENGAJAR
BAGIAN KEDUA :
DINASTI UMAWIYAH
DARI MASA AWAL SAMPAI BERKUASA DI SYAM
                BIDANG POLITIK
                BIDANG EKONOMI
                PEMBERONTAKAN PADA DINASTI UMAWIYAH
                PENAKLUKAN AFRIKA DAN MAROKO
                PENAKLUKAN ANDALUS
PERISTIWA TERPENTING ABAD 1 HIJRIAH
DINASTI UMAWIYAH DI ANDALUS
                JASA DINSASTI UMAWIYAH
BAGIAN KETIGA
DINASTI ABBASIYAH
DINASTI ABBASIYAHA
TATA NEGARA PADA DINASTI ABBASIYAH
PERIODE DINASTI ABBASIYAH
                PERIODE PERTAMA (PERIODE EMAS)
                PERIODE KEDUA (MASUKNYA BANGSA TURKI)
                PERIODE PARA EMIR
                PERIODE KETIGA (MASUKNYA BANI BUWAIH)
                PERIODE KEEMPAT (MASUKNYA BANGSA SELJUK)
LEMAHNYA DINASTI ABBASIYAH
NEGARA-NEGARA YANG MERDEKA DAN LEPAS PADA ZAMAN DINASTI ABBASIYAH
1.    DINASTI RUSTAMIYAH  (SEKTE KHAWARIJ, PENDIRI ABDURRAHMAN BIN RUSTAM/144-296          H/761-908 H)
2.       DINASTI IDRISIYAH (DINASTI SYIAH PERTAMA,KERAJAAN ZAIDIYAH, PENDIRI IDRIS BIN ABDULLAH 172              364H/789-975         M)
3.       SILSILAH KELUARGA IDRISIYAH
4.       DINASTI AGHLABIYAH (PENDIRI IBNU AGHLAB, GUBERNUR TUNISIA/184-296          /800-909 M)
5.   DINASTI THAHIRIYAH, KHURASAN  (DIRIRIKAN THAHIR BIN HUSAIN, PANGLIMA PERANG MASA           KHALIFAH AL MAKMUN/821-873 H/821-873 M)
6.     DINASTI SHAFARIYAH (DIDIRIKAN YA’KUB BIN LAITS ASH-SHAFFAR/254-295 H/868-908 M)
7.   DINASTI SAMANIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN NASHR BIN AHMAD AS SAMANI/261-389 H/875-999 M)
8.       DINASTI TULUNIYAH (DIDIRIKAN IBNU TULUN/254-292 H/868=905 M)
9.   DINASTI HAMDANIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN HAMDAN BIN HAMDAN/317-394 H/929-1003 M)
10.    DINASTI IKHSYIDIYAH (DIDIRIKAN MUHAMMAD BIN THUGJ/323-358 H/934-969 M)
11.    DINASTI BUWAIHIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN ALI BIN BUWAHIYAH/334-447/945-1055 M)
12.  DINASTI FATHIMIYAH (SYIAH, SEKUTU QARAMITHAH PENDIRI SAID BIN HUSEIN (UBAIDULLAH AL       MAHDI)/297-567                 H/909-1171 M, DINASTI RUNTUH OLEH SHALAHUDIN AL AYYUBI)
13.    DINASTI QARAMITHAH (SYIAH, PEMBUNUH 20.000 JAMAAH HAJI, PENCONKEL BATU HAJAR              ASWAD,                 PROTOTYPE KOMUNIS/258-418 H/ 871-1027 M)
14.    DINASTI  GAZNAWIYAH (PENDIRI ALBTAKIN 351-582 H/962-1187)
15.    DINASTI SALJUK (PENDIRI TUGHRUL BEG/429-701 H/1037-1302 M)
16.  DINASTI GHURIYAH (CIKAL BAKAL DINASTI MAMELUK TURKI, PENDIRI IZZUDIN HUSAIN BIN HASAN   BIN MUHAMMAD/439-582)
17.   DINASTI KHAWARAZMIYAH (PENDIRI ANUSTAKIN GARCAI, KERAJAAN HANCUR DI TANGAN                 ORANG   MONGOL-GHENGIS KHAN/439-628 H)
18.    DINASTI ARTAQIYAH (PENDIRI ARTAQ BIN ALB ARSLAN, BERKUASA DI AL QUDS DI BAWAH                 DINASTI SELJUK)
19.    DINASTI ATABIKIYA (PENDIRI IMADUDDIN ZANKI BIN AQ SANQAR, ATABIQ (WAKIL) SULTAN               SELJUK/416-579 (SHOLAHUDIN AL AYYUBI MENGUASAI WILAYAH INI)
20.    DINASTI AYYUBIYAH (DINISBAHKAN PADA NAMA NAJMUDDIN AYYUB BIN SYADIY, DIDIRIKAN              OLEH                 SHALAHUDDIN YUSUF BIN AYYUB, PEMIMPIN TERBESAR DINASTI INI ADALAH         SHALAHUDDIM AL                 AYYUBI, PAHLAWAN ISLAM DALAM PERANG SALIB/ 567-648/1172-1250 M)
DINASTI-DINASTI AFRIKA DAN ANDALUS
1.       DINASTI MURABITHIN (WILAYAH MAROKO, PENDIRI YUSUF BIN TASFIN, PEMENANG PERANG              ZALAKA MELAWAN ALFONSO (SPANYOL)/ 453-541 H)
2.    DINASTI MUWAHHIDIN ( DINASTI INI DIDIRIKAN OLEH MUHAMMAD BIN TUMART DARI        KABILLAH              ZANATAH BARBAR, BERDAKWAH UNTUK MAZHAB TAUHID, WILAYAH        ANDALUS/524-     609H)
3.       DINASTI BANI MARIN (PENDIRI ABDUL HAQ AL MARIN/612-875 H)
4.    DINASTI BANI ZAYYAN TERMASUK BANI ABDUL WADD (PENDRI ABU YAHYA BIN YAGMARASAN          BIN          ZAYYAN AL ABDAWANI, MEMDUDUKI ALJAZAIR/633-962 H)
5.   DINASTI HAFSIYYIN (DINASTI INI DINISBAHKAN KEPADA ABU HAFSH UMAR BIN ZAKARIYA YAHYA       AL                 HANTATI/625-941H)
BAGIAN KEEMPAT
PERANG DUNIA ISLAM
EKSPEDISI PERANG SALIB
                PERANG SALIB PERTAMA
                PERANG SALIB KEDUA
                PERANG SALIB KETIGA
                PERANG SALIB KEEMPAT
                PERANG SALIB KELIMA
                PERANG SALIB KETUJUH
SERANGAN MONGOLIA KE WILAYAH ISLAM
                DINASTI IL KHAN


3 komentar:

melani puji mengatakan...

http://melanie20r0.blogspot.com/

melani puji mengatakan...

http://melanie20r0.blogspot.com/

Erwinda Ayu Saputri mengatakan...


erwindaayu123.blogspot.com