Sabtu, 28 November 2015

Download E-Book Islami Ahlus Sunnah waljama’ah

Download Kitab At Tauhid, Download Ushulu Tsalasah, Download Al Jrumiyyah, Download Durushul Lughoh al Arabiyah, Download Panduan Tajwid, Download Shahih Bukhori, Download Shahih Adabul Mufrod Imam Bukhori, Download Kisah Ulama Salaf, Download E-book Panduan Nikah Sesuai Sunnah dan download pula puluhan e-book Islami lainnya.


BELAJAR TAUHID
(download) Tiga Landasan Utama (Ushulu Tsalasah)
(download) Kitab At Tauhid
(download) Jalan Tauhid Syaikh Jamil Zainu 

MANHAJ
(download) Manhaj Ahlus Sunnah Dalam Mengkritik (PDF) – Asy Syaikh Rabi’

ETIKA  DALAM  ISLAM
(download) Bimbingan untuk Masyarakat Muslim 
(download) Etika Kehidupan Muslim
(download) Permata Nasihat Ulama Salaf 
(download) Sehari di Kediaman Rasulullah 
(download) Sunnah dalam Menyikapi Penguasa 

PELAJARAN BAHASA ARAB
(download) Al  Jrumiyyah in Chart Form 
(download) Al Jrumiyyah Matan
(download) Al  Jrumiyyah Terjemahan 
(download) Belajar Bahasa Arab
(download) Panduan Durusul Lughoh al Arabiyah 1
(download) Panduan Durusul Lughoh al Arabiyah 2
(download) Panduan Durusul Lughoh al Arabiyah 3
(download) Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab
(download) Pelajaran Bahasa Arab 
(download) Panduan Tajwid 

HADIST
(download) Atlas ahadeeth 
(download) Biografi Para Ulama Ahlul Hadist
(download) Hadist Arbain Nawawi 
(download) Shahih Adabul Mufrod Imam Bukhori 
(download) Shahih Bukhori

FIQIH
(download) Panduan Nikah Sesuai Sunnah
(download) Tabel Ringkasan Zakat
(download) Tata Cara Penyembelihan Hewan Qurban

KISAH
(download) Kisah Mualaf Dunia 
(download) Kisah Ashabul Ukhdud (pembuat parit)

DO’A
(download) Kumpulan Do’a dalam Hisnul Muslim
(download) Audio Kumpulan Do’a

HIKMAH
(download) Kumpulan Mutiara Hikmah Ucapan Salaful Ummah

HUKUM ISBAL
(download) Hukum Isbal (menggenakan pakaian,celana,sarung; melewati mata kaki)

KEUTAMAAN ISLAM (TERJAMAHAN KITAB FADHLUL ISLAM)
(download) Kitab Fadhlul Islam (Keutamaan Agama Islam)

Insyaa Allah E-book yang lain menyusul

                                                                                

Minggu, 22 November 2015

Atlas Sejarah Islam

"Pemerintahan dan Dinasti-dinasti Besar dalam Islam"
Islam adalah agama langit, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada nabinya, Rasulullah Muhammad Shalallahi alaihi wasallam.  Islam  mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari segala sisi baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain. Juga menggariskan metode yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut. Islam berusaha mengatur kehidupan  manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur waktu. Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Islam sebelum menjadi syari’at (peraturan Allah) adalah sebagai kepercayaan atau keyakinan (bahwa Allah adalah sembahan yang hak). Karena Rasul Allah memusatkan upayanya di Makkah terhadap hal tauhid, baru setelah hijrah ke Madinah, mendirikan negara dan menerapkan/mempraktekkan syari’at Islam.

Buku yang berjudul Atlas Sejarah Islam secara garis besar, berusaha mengisahkan sejarah munculnya Islam sejak masa menjelang Rasulullah lahir sampai dengan masa dinasti Khan di India.


Meskipun tidak mengisahkan secara detail dan lengkap, namun sedikit banyak buku ini dapat memberikan gambaran kebesaran dinasti Islam di masa pasang surut kejayaannya. Dari sisi penulisan, buku ini lebih menelisik pada bahasa ilmu Sejarah yang dilengkapi pula dengan peta persebaran dinasti-dinasti Islam. Pada halaman terakhir, pencantuman daftar pustaka, merujuk pada ulama ahlussunnah seperti al Imam Adz Dzahabi dalam syiar an Nubala, Ibnu Katsir dalam Tarikh al Bidayah wa an Nihayah, At-Thabari dalam Tarikh al Umam wa al Mulk, Ibnu Hisyam dalam As Sirah an Nabawiyah, Syaikh Syaifurrahman al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq al Maktum dll.

“Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau diam,” [HR. Imam Ahmad].
Andalusia Ringkasan Daftar Isi Buku
BAGIAN PERTAMA
FAJAR ISLAM
SEJARAH HIJAZ
                TAHUN GAJAH
NABI MUHAMMAD
ISLAM
PERANG-PERANG ZAMAN RASULULLAH
                PERANG BADAR KUBRO
                PERANG BADAR DAN SYARIAT ISLAM
                PERANG UHUD
                PERANG KHANDAQ
                PERJANJIAN PERANG HUDAIBIYAH
                PASCA PERJANJIAN DAMAI
                HUDAIBIYAH
                PASCA PERJANJIAN DAMAI
                HUDAIBIYAH
                PEMBEBASAN KHAIBAR
                PERANG KHAIBAR
                PERANG KHAIBAR DAN WADIL QURA
                PEMBEBASAN MEKAH
HAJI WADA
PERMULAAN PEMERINTAHAN YANG RASYID
                PEMERINTAHAN YANG RASYID
NEGARA ISLAM PERIODE KHULAFA RASYIDIN
                PERANG PERSIA
                PERANG ROMAWI
                PERANG QADISIYAH
                PENAKLUKAN PERSIA DAN AZERBAIZAN
                PEMBEBASAN MESIR DAN AFRIKA UTARA
KEMAJUAN ISLAM DI MASA KHULAFA RASYIDIN
                PEMERINTAHAN
                KEHAKIMAN
                PASUKAN PERANG
                PUNGUTAN
                ZAKAT
                PAJAK
                MATA UANG
                HAJI
                SALAT
                BELAJAR MENGAJAR
BAGIAN KEDUA :
DINASTI UMAWIYAH
DARI MASA AWAL SAMPAI BERKUASA DI SYAM
                BIDANG POLITIK
                BIDANG EKONOMI
                PEMBERONTAKAN PADA DINASTI UMAWIYAH
                PENAKLUKAN AFRIKA DAN MAROKO
                PENAKLUKAN ANDALUS
PERISTIWA TERPENTING ABAD 1 HIJRIAH
DINASTI UMAWIYAH DI ANDALUS
                JASA DINSASTI UMAWIYAH
BAGIAN KETIGA
DINASTI ABBASIYAH
DINASTI ABBASIYAHA
TATA NEGARA PADA DINASTI ABBASIYAH
PERIODE DINASTI ABBASIYAH
                PERIODE PERTAMA (PERIODE EMAS)
                PERIODE KEDUA (MASUKNYA BANGSA TURKI)
                PERIODE PARA EMIR
                PERIODE KETIGA (MASUKNYA BANI BUWAIH)
                PERIODE KEEMPAT (MASUKNYA BANGSA SELJUK)
LEMAHNYA DINASTI ABBASIYAH
NEGARA-NEGARA YANG MERDEKA DAN LEPAS PADA ZAMAN DINASTI ABBASIYAH
1.    DINASTI RUSTAMIYAH  (SEKTE KHAWARIJ, PENDIRI ABDURRAHMAN BIN RUSTAM/144-296          H/761-908 H)
2.       DINASTI IDRISIYAH (DINASTI SYIAH PERTAMA,KERAJAAN ZAIDIYAH, PENDIRI IDRIS BIN ABDULLAH 172              364H/789-975         M)
3.       SILSILAH KELUARGA IDRISIYAH
4.       DINASTI AGHLABIYAH (PENDIRI IBNU AGHLAB, GUBERNUR TUNISIA/184-296          /800-909 M)
5.   DINASTI THAHIRIYAH, KHURASAN  (DIRIRIKAN THAHIR BIN HUSAIN, PANGLIMA PERANG MASA           KHALIFAH AL MAKMUN/821-873 H/821-873 M)
6.     DINASTI SHAFARIYAH (DIDIRIKAN YA’KUB BIN LAITS ASH-SHAFFAR/254-295 H/868-908 M)
7.   DINASTI SAMANIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN NASHR BIN AHMAD AS SAMANI/261-389 H/875-999 M)
8.       DINASTI TULUNIYAH (DIDIRIKAN IBNU TULUN/254-292 H/868=905 M)
9.   DINASTI HAMDANIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN HAMDAN BIN HAMDAN/317-394 H/929-1003 M)
10.    DINASTI IKHSYIDIYAH (DIDIRIKAN MUHAMMAD BIN THUGJ/323-358 H/934-969 M)
11.    DINASTI BUWAIHIYAH (SYIAH, DIDIRIKAN ALI BIN BUWAHIYAH/334-447/945-1055 M)
12.  DINASTI FATHIMIYAH (SYIAH, SEKUTU QARAMITHAH PENDIRI SAID BIN HUSEIN (UBAIDULLAH AL       MAHDI)/297-567                 H/909-1171 M, DINASTI RUNTUH OLEH SHALAHUDIN AL AYYUBI)
13.    DINASTI QARAMITHAH (SYIAH, PEMBUNUH 20.000 JAMAAH HAJI, PENCONKEL BATU HAJAR              ASWAD,                 PROTOTYPE KOMUNIS/258-418 H/ 871-1027 M)
14.    DINASTI  GAZNAWIYAH (PENDIRI ALBTAKIN 351-582 H/962-1187)
15.    DINASTI SALJUK (PENDIRI TUGHRUL BEG/429-701 H/1037-1302 M)
16.  DINASTI GHURIYAH (CIKAL BAKAL DINASTI MAMELUK TURKI, PENDIRI IZZUDIN HUSAIN BIN HASAN   BIN MUHAMMAD/439-582)
17.   DINASTI KHAWARAZMIYAH (PENDIRI ANUSTAKIN GARCAI, KERAJAAN HANCUR DI TANGAN                 ORANG   MONGOL-GHENGIS KHAN/439-628 H)
18.    DINASTI ARTAQIYAH (PENDIRI ARTAQ BIN ALB ARSLAN, BERKUASA DI AL QUDS DI BAWAH                 DINASTI SELJUK)
19.    DINASTI ATABIKIYA (PENDIRI IMADUDDIN ZANKI BIN AQ SANQAR, ATABIQ (WAKIL) SULTAN               SELJUK/416-579 (SHOLAHUDIN AL AYYUBI MENGUASAI WILAYAH INI)
20.    DINASTI AYYUBIYAH (DINISBAHKAN PADA NAMA NAJMUDDIN AYYUB BIN SYADIY, DIDIRIKAN              OLEH                 SHALAHUDDIN YUSUF BIN AYYUB, PEMIMPIN TERBESAR DINASTI INI ADALAH         SHALAHUDDIM AL                 AYYUBI, PAHLAWAN ISLAM DALAM PERANG SALIB/ 567-648/1172-1250 M)
DINASTI-DINASTI AFRIKA DAN ANDALUS
1.       DINASTI MURABITHIN (WILAYAH MAROKO, PENDIRI YUSUF BIN TASFIN, PEMENANG PERANG              ZALAKA MELAWAN ALFONSO (SPANYOL)/ 453-541 H)
2.    DINASTI MUWAHHIDIN ( DINASTI INI DIDIRIKAN OLEH MUHAMMAD BIN TUMART DARI        KABILLAH              ZANATAH BARBAR, BERDAKWAH UNTUK MAZHAB TAUHID, WILAYAH        ANDALUS/524-     609H)
3.       DINASTI BANI MARIN (PENDIRI ABDUL HAQ AL MARIN/612-875 H)
4.    DINASTI BANI ZAYYAN TERMASUK BANI ABDUL WADD (PENDRI ABU YAHYA BIN YAGMARASAN          BIN          ZAYYAN AL ABDAWANI, MEMDUDUKI ALJAZAIR/633-962 H)
5.   DINASTI HAFSIYYIN (DINASTI INI DINISBAHKAN KEPADA ABU HAFSH UMAR BIN ZAKARIYA YAHYA       AL                 HANTATI/625-941H)
BAGIAN KEEMPAT
PERANG DUNIA ISLAM
EKSPEDISI PERANG SALIB
                PERANG SALIB PERTAMA
                PERANG SALIB KEDUA
                PERANG SALIB KETIGA
                PERANG SALIB KEEMPAT
                PERANG SALIB KELIMA
                PERANG SALIB KETUJUH
SERANGAN MONGOLIA KE WILAYAH ISLAM
                DINASTI IL KHAN


Sabtu, 21 November 2015

Rahasia di Balik Emas Papua

Emas dalam kehidupan manusia memainkan peranan penting. Bukan hanya untuk perhiasan saja. Bahkan gadget paling populer sejagad, yakni telephon genggam pun, ternyata juga mengandung unsure emas. Emas yang berada dibumi ini adalah logam langka yang ternyata tidak diproduksi di planet namun justru berasal dari bintang-bintang dilangit yang meledak. Dan ketika meledak debu-debu seperti emas,besi, dan tembaga pun dihasilkan.Bicara masalah emas, negera kita ternyata memiliki tempat penghasil emas, “salah satu” yang terbesar di dunia yakni, yang sekarang berada di Provinsi Papua. 

Dimulai dari Tanah Papua, perjalanan sejarah tambang terbesar dunia lahir. Tujuh puluh sembilan tahun lalu tepatnya 5 Desember 1936. Melalui perjalanan panjang dan melelahkan selama kurang lebih 2 bulan, tim ekspedisi Pemerintah Hindia Belanda, Colijn dan Jean Jacques Dozy menemukan cadangan mineral yang disebut Ertsberg atau Gunung Bijih. Ekspedisi Colijn dan Jean Jacques Dozy bukanlah yang pertama, sebelumnya tersebutlah nama Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal. Dari khayalan Cartenz inilah para ilmuwan dan juga penjelajah terinspirasi dan bertekad untuk menemukan apa yang disebutkan sebagai gunung emas.

Saat ini dunia membutuhkan emas dan tembaga yang cukup besar untuk memenuhi permintaan industry elektronik. Tujuh ribu telepon genggam membutuhkan 280 gram emas, 140 gram platina, 140 kilogram tembaga. Hmmm, itu berarti satu telepon genggam membutuhkan emas sekitar 0,04 gram emas, 0,02 gram platina, dan 20 gram tembaga. Untuk  membuat satu telepon genggam para penambang harus mengeluarkan 1,4 ton tanah dari perut bumi.

Sekarang ini pantas saja, pertambangan emas dan tembaga menyebabkan lubang besar di perut bumi. Bumi kita dari hari-kehari akan semakin berlubang seiring dengan meningkatnya permintaan akan barang-barang elektronik,

Jumat, 20 November 2015

Fakta Unik Tentang HP

Fakta Pertama:  Jumlah HP Lebih Banyak dari Manusia

Sekarang ini, jumlah penduduk Indonesia sekitar 277,3 juta jiwa. Sementara itu, telepon genggam yang dijual di Indonesia sebanyak 236,8 juta buah. Artinya rata-rata orang Indonesia memiliki telepon genggam lebih dari satu. Subhanallah, jumlah telepon genggam di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya

Fakta Kedua : HP adalah Vampir Listrik
Sebuah telepon genggam rata-rata menghabiskan listrik sebanyak 361 Kilo Watt per jam dalam setahun. Listrik tersebut dipakai untuk mengisi ulang baterai, jaringan internet, dan pemakaian data.
Ternyata jumlah listrik yang dipakai sebuah telepon genggam lebih besar daripada listrik yang dipakai sebuah kulkas lo. Telepon genggam, laptop, televise adalah dunia digital yang disukai manusia modern. Dunia digital menggunakan listrik lebih banyak dibandingkan seluruh lampu di Planet Bumi pada tahun 1985.


Dunia digital menyedot banyak listrik secara diam-diam. Terutama ketika orang lupa mencabut kabel listrik ketika tidak digunakan. Sssst, ternyata dunia digital itu mirip vampire energy lo. Seperti vampire, dunia digital menyebabkan uang habis untuk membayar tagihan listrik

Fakta Ketiga : Manusia Modern Panik tanpa HP
Handphone adalah salah satu gadget yang sangat dibutuhkan manusia modern. Banyak manusia modern merasa tidak bisa hidup tanpa handphone. Mereka selalu membawa handphone kemanapun mereka pergi. Saat handphone tidak berfungsi, maunusia modern merasa tidak berdaya. Janji pada klien atau kerabat akan menjadi repot. Padahal, jika flash back, manusia sebelum adanya handphone pun merasa baik-baik saja.

Fakta Keempat : Chip Mungil HP Seharga Mobil
Alat elektronik bukan hanya membutuhkan mineral. Namun pabrik elektronik juga membutuhkan minyak bumi dan listrik yang cukup besar. Untuk membuat satu chip mungil di HP, dibutuhkan minyak bumi dan listrik yang sama banyak untuk membuat mobil. Listrik yang digunakan sama dengan energy yang dibutuhkan untuk menyalakan  laptop selama tiga tahun.


(Diringkas dengan sedikit perubahan, dari buku “Petualangan Energi”,Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Perusahaaan Gas Negara)

Ciri-Ciri Paragraf yang Baik

Sebuah paragraf yang baik sediknya memiliki tiga sifat, sehingga dengannya suatu karangan bisa enak dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Pertama, paragraf harus memiliki kesatuan gagasan, artinya uraiannya terpusat hanya pada satu gagasan saja. Kedua, paragraf harus memiliki kesetalian, artinya adanya hubungan antara kalimat yang berupa gagasan utama dengan kalimat yang berupa penjelas. Ketiga paragraf harus memiliki kelogisan (isi yang memadai), yakni memiliki rincian yang terpilih dengan patut sebagai pendukung gagasan utama.


A. Kesatuan Gagasan Paragraf

Untuk membentuk kesatuan gagasan, sebuah paragraf yang baik disyaratkan hanya mengandung satu gagasan saja, yang dinyatakan dalam kalimat utama. Sementara itu kalimat-kalimat penjelas yang dikembangkan dari pikiran-pikiran penjelas harus mendukung kalimat utama.

Contoh : Handphone adalah salah satu gadget yang sangat dibutuhkan manusia modern. Banyak manusia modern merasa tidak bisa hidup tanpa handphone. Mereka selalu membawa handphone kemanapun mereka pergi. Saat handphone tidak berfungsi, maunusia modern merasa tidak berdaya. Janji pada klien atau kerabat akan menjadi repot. Padahal, jika flash back, manusia sebelum adanya handphone pun merasa baik-baik saja.

B. Kesetalian Kalimat

Hubungan kesetalian kalimat dapat dibentuk dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penggunaan Konjungsi (kata hubung)
Manusia adalah makhluk social yang selalu butuh bantuan orang lain untuk membantu hidupnya. Dengan demikian, tak elok rasanya jika masing-masing individu menyombongkan diri di hadapan sesamanya.

2. Pengulangan Kata atau Frase
Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Minyak bumi lama kelamaan akan habis seiring dengan ekploitasi yang dilakukan oleh menusia.

3. Penggunaan Kata Ganti (pronominal)
Banyak manusia modern merasa tidak bisa hidup tanpa handphone. Mereka selalu membawa handphone kemanapun mereka pergi.

C. Kelogisan
Kelogisan dalam sebuah paragraf terletak pada sinkronisasi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sebagai contoh, apabila di awal paragraf di jelaskan tentang tema minyak bumi, maka kalimat setelahnya akan terasa tidak logis jika tiba-tiba membahas mengenai dampak badai gurun.

Contoh: Cadangan minyak bumi di Indonesia sekarang ini mulai habis dikeruk oleh kapitalis-kapitalis asing. Hal ini menyebabkan badai gurun semakin parah mendera warga. (bentuk tidak logis)

* Seharusnya

Cadangan minyak bumi di Indonesia sekarang ini mulai habis dikeruk oleh kapitalis-kapitalis asing. Hal ini menyebabkan sepuluh tahun ke depan Indonesia diprediksi  menjadi sebagai salah satu nagara pengimpor minyak bumi terbesar di dunia. (logis)
Selasa, 17 November 2015

Mengenal Keunggulan Telegram Lebih Dekat

Telegram adalah aplikasi messenger dengan platform cepat, aman, dan gratis. Meski sudah berusia 2 tahun, Telegram baru mulai ngeboming  akhir – akhir ini , dan ane pun baru tahu setelah admin grup  WhatsApps yang ane ikutin, ngasih link Channel Telegram. Dan dari sinilah ane mulai tertarik dan mempelajari onderdil dari si Telegram. Setelah dicoba-coba keren juga sih jika dibandingkan dengan WhatsApps ataupun BBM.

Selanjutnya  dari pengalaman yang ane ketahui , ternyata Telegram Messenger sendiri adalah aplikasi pengirim pesan dengan banyak nilai plus dibandingkan pendahulunya (WA, BBM).  Kalau dilihat dari tampilan dan cara penggunaannya sih, Telegram nyaris sama persis dengan WhatsApp. Hanya saja bedanya, Telegram menawarkan fitur-fitur yang lebih wah dibanding WhatsApp.

Apa saja fitur-fitur unggulan dari Telegram yang tak dimiliki WhatsApp. Berikut ane sajikan bbrapa reviewnya :

 1. Telegram gratis selamanya (begitu keterangan dari web resmi mereka). Telegram gratis selamanya. Tanpa iklan. Tidak ada biaya berlangganan. Telegram memiliki API yang terbuka dan protokol gratis untuk semua orang.
 2. Support anggota Grup sampai hingga 200 anggota. Bandingkan dengan WA yang hanya terbatas 50 anggota. So, bisa di adu lah!!
 3. Support Channel dengan audience yang luas, bahkan bisa support puluhan ribu audience (pic  sample 57ribu member- di web resminya), sangat cocok bagi Anda yang memiliki komunitas dengan target Audience besar.
 4. Bisa Singkronisasi Chatting di semua perangkat baik itu Smart Phone, PC, Tablet, Mac Computer (Telegram Cloud-Based)
 5. Telegram memberikan pesan lebih cepat daripada aplikasi lainnya.
 6. Telegram memiliki fitur “Secret Chat” yang bisa anda akses pada menu di sebelah kanan atas. Perbedaan fitur ini dari fitur obrolan biasa adalah terletak pada Enkripsi pesan yang dikirimkan pengguna. Dengan kata lain, pesan hanya bisa di eknsripsi (sistem penerjemahan) oleh si penerima, sehingga jikalau ada yang ingin membajak obrolan anda, maka mereka setidaknya akan merasa kesulitan membaca pesan yang masih dalam berbentuk kode.
 7. Telegram memiliki sistem keamanan “Self Destruction” dan fitur ini merupakan bagian dari “secret chats”. Fitur ini akan secara otomatis mendelet/menghancurkan pesan  History percakapan berdasarkan waktu yang kita tentukan. Anda bisa mengatur waktu penghapusan riwayat percakapan Anda dengan menekan Icon Waktu yang terdapat di bagian pojok kanan atas jendela  Aplikasi. Dengan fitur ini Anda bisa merasa lebih aman jikalau anda lupa menghapus informasi penting yang telah anda berikan kepada teman Anda.  Settingan penghancuran pesan secara otomatis bisa dilakukan dengan settingan mulai dari sekon, menit, jam, hari,  minggu dst.
 8. Telegram tidak memiliki batas pada ukuran media dan chatting
 9. Telegram yang memperbolehkan penggunanya untuk mengirim file-file yang ukurannya sampai bergiga-giga. Bahkan tidak seperti whatsapp, telegram juga membolehkan pengiriman dokumen. Bagaimana menurut Anda?
 10. Open API, beberapa item seperti bot dan sticker bisa dicustomize sendiri
 11. Support reply user. Misal jika kita ketik dan klik akun teman kita denga @nama akun, maka nama orang itu akan bisa kita panggil (cocok jika digunakan di obrolan grup)
 12. Saat share link situs tertentu akan ditampilkan previewnya seperti Facebook
 13. Open API, beberapa item seperti bot dan sticker bisa dicustomize sendiri
 14. Lebih hemat memori, sebab tidak disimpan di memori HP, sehingga lebih ringan serta aman
 15. Aman dari serangan hacker, bahkan konon si pemilik Telegram bersedia membayar 200 rb dolar bagi hacker yang mampu meretas…hemmm…untuk yang ini no coment lah!! Bandingkan dengan WhatsApps, berapa kali berhasil di hack? Gak percaya lihat saja banyak sekali tutorial buat bobol WhatssApps di Youtube maupun Mbah Google.
 16. Menggunakan "opt-in dua-arah" Ini berarti bahwa anda harus menambahkan atau menerima kontak sebelum dapat menggunakan pesan. Ini mencegah orang asing mengirimkan pesan yang tidak diinginkan.

So, itulah tadi 16  alasan kenapa Anda harus mencoba aplikasi telegram. Jika Anda telah nyaman dengan WhatsApps maka dengan Telegram Anda akan rasakan bedanya.

Selamat mencoba !!!


Sabtu, 14 November 2015

Menyingkap Realita PeribahasaKesalahan Penalaran Berbahasa Lingkungan Sekolah

Kesalahan penalaran berbahasa dalam memaknai suatu ujaran bisa jadi merupakan suatu bentuk kesalahan yang seringkali mendapatkan toleransi. Kesalahan penalaran  secara tersirat dimaknai sebagai suatu bentuk ekspresi berbahasa yang dimaklumi karena mayoritas pemakai bahasa menyetujuai secara konvensi sebagai bentuk ekspresi yang benar. Namun benarkah demikian?

Definisi Kesalahan Penalaran
Penalaran adalah suatu proses berpikir yang dilakukan manusia  untuk mengkorelasikan data dan fakta yang ada  sehingga  sampai  pada  titik kesimpulan, juga bisa merupakan gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, atau cacat. Kesalahan penalaran dapat terjadi di dalam proses berpikir untuk mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan pada cara penarikan kesimpulan. Dalam proses berpikir sering sekali kita keliru menafsirkan atau menarik kesimpulan, kekeliruan ini dapat terjadi karena faktor emosional, kesalahan karena gagasan, struktur kalimat, kecerobohan, atau ketidaktahuan.

Sebagai contoh:

Di lingkungan sekolah, kita tak asing dengan ungkapan "pulang pagi" untuk mengekspresikan kegembiraan sekelompok siswa yang mendengar informasi bahwa jam pulang sekolah akan dimajukan. Namun penggunaan ungkapan "pulang pagi" kurang tepat apabila dilihat secara makna.

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut :
Di saat jam menunjukan tepat pukul 12.15 tiba-tiba ada seorang siswa yang tiba menyeletuk ketika guru mapel Bahasa Indonesia sedang menerangkan materi.
"Pak nanti benar pulang pagi ya?"
Sontak mendengar pernyataan sang siswa, guru pun menjawab.
"Oke,....kalau benar kamu mau pulang pagi, saya malah kasihan dengan kamu.......apakah kamu sudah izin dengan ortu mu kalau kamu mau menginap di sekolah, dan sudahkah kamu mempersiapkan bekal?"

Melihat Tinjauan Kebahasaan

Ungkapan pulang pagi kurang dapat diterima secara kaidah penalaran berbahasa. Sebab secara konteks (situasi dan kondisi) ungkapan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Dari fakta yang terlihat, ekspresi berbahasa dengan ungakapan "pulang pagi, kurang pas apabila dikorelasikan dengan kondisi waktu yang menunjukkan siang hari.

Penggunaan ungkapan ini menurut hemat penulis sebaiknya diganti dengan ungkapan "pulang awal" atau "pulang lebih cepat."

Bentuk lain yang tentunya juga perlu diperhatikan adalah penggunaan ungkapan "bangun kesiangan" untuk mengekspresikan situasi ketika siswa terlambat masuk sekolah. Padahal jika melihat konteks waktu, hari masih menunjukkan pagi hari.


                  


Rabu, 11 November 2015

Jalan-jalan Ke Pasar Antik Triwindu

Melanjutkan postingan sebelumnya yang telah mengulas mengenai serba-serbi Museum Batik Danar Hadi, kali ini saya melanjutkan untuk menyusuri salah satu aset wisata kota Solo, yakni Pasar Antik Triwindu.


Pasar Antik Triwindu  terletak di Ngarsopuro, Jalan Diponegoro (Jalan Slamet Riyadi), Surakarta, Jawa Tengah 57130. Secara letak, pasar ini cukup strategis dan mudah dijangkau.

Pertama kali menginjakkan kaki di area pasar, saya melihat kesan historis nampak kuat, banyak barang antik yang dijual di pasar ini. Mulai dari barang seni seperti patung, topeng, lukisan dan produk seni lain maupun alat rumah tangga.

Karena saya pecinta dunia masak-memasak, saya cukup detail memperhatikan barang-barang yang kalau dilihat cukup berbeda dengan barang-barang yang dijual di toko. Alat masak seperti cetakan roti jawa seperti pokis, bikang, dan juga wajan besar (mirip alat masak chinese), serta alat serut es pun mudah didapatkan. Alat-alat rumah tangga yang antik semacam setrika antik, lampu antik gantung, piring-piring antik banyak juga di jual di sini.

Jika Anda kesulitan mendapatkan barang-barang unik di tempat lain. Maka pasar Triwindu dapat menjadi alternatif berburu barang unik dengan harga terjangkau.

Berikut sedikit jepretan kamera HP yang dapat mendeskripsikan tentang Pasar Antik Triwindu
Piring AntikGuci, Cangkir, dan Lampu Antikuang antik


Selasa, 10 November 2015

Tempat Wisata Populer Kota Solo

Bicara soal SOLO atau SURAKARTA...maka tak bisa dilepaskan dari Objek Wisata. Objek wisata di kota Solo terhitung lebih banyak dan komplet dibandingkan dengan kota-kota lain. Ada objek wisata belanja, ada objek wisata edukasi, ada objek wisata sejarah dll.

Bertraveling ria bareng istri tercinta di kota Solo pun menjadi sarana penghilang jenuh setelah semingguan bekerja. Bagimana dengan Anda tertarikkah dengan wisata kota solo?

Jika Anda tertarik sudilah Anda membaca coretan ringan dari bloger abal-abal asal Ngawi ini.

Berikut Sobat, beberapa objek wisata yang pernah saya kunjungi beserta istri lengkap dengan kupasan singkat tentang tentang tetek bengek objek wisata tersebut, semoga membantu kalian berpiknik ria, setelah lelah bekerja.

Ulasan pertama
Museum Batik Danar Hadi
Bicara  batik, pastilah tak lepas dari nama kota Solo. Bicara masalah batik dan Solo, tak lepas pula dari nama Danar hadi. 

Dari dua chemistri batik solo dan Danarhadi, maka munculah nama Museum Batik Danarhadi. Nama Museum Danarhadi cukup terkenal dikalangan pecinta batik, lebih-lebih ketika Danarhadi dikukuhkan sebagai museum oleh mantan Presiden RI ke empat Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. Museum ini adalah obyek wisata utama di kompleks HDH dan telah dibuka terlebih dahulu pada tahun 2002 oleh Wapres Megawati Soekarnoputri. Museum ini menyimpan koleksi kain batik yang mencapai 10,000 helai dan diakui oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai museum dengan koleksi batik terbanyak. Kain batik yang dipajang di museum ini berasal dari periode dan pengaruh kultur serta lingkungan yang berbeda-beda. 

Salah satu koleksi terpenting di museum ini adalah koleksi batik Belanda, yaitu batik yang dipengaruhi oleh budaya Eropa dan dibuat oleh orang-orang Belanda yang menetap di Indonesia pada zaman kolonial. Koleksi kain-kain ini adalah koleksi pribadi dari H. Santosa Doellah, pendiri PT Batik Danar Hadi yang juga merupakan pencetus kompleks HDH. Di belakang Museum terdapat kompleks pabrik batik tulis dan cap yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan.


Okay Sobat, sedikit cerita pengalaman saja Sobat. Kali ini saya sengja ingin mengisahkan sedikit catatan perjalanan ketika memasuki Museum Batik Danar Hadi. 


Memasuki kompleks Museum Batik Danar Hadi saya sedikit bingung mau apa saya di sini. Saya sempat berpikir apa benar ini Museum Batik, yang dikatakan yang terbesar di Indonesia?


Untuk menjawab pertanyaan ini, saya pun memberanikan diri bertanya ke semacam CS nya Danar Hadi yang ada di bagian ruang depan museum. Dari sini saya bertanya banyak dan pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan petualangan saya di Museum Batik ini.


Mengawali perjalanan di Museum Batik Danar Hadi, saya diminta terlebih dahulu mendaftar untuk beli semacam tiket masuk. Awalnya saya menyangka harga tiket akan sama dengan harga tiket dikebanyakan museum, namun taraa,, ternyata apa yang saya sangka salah...


Harga tiket masuk yang saya kira, paling berkisar 10-15 ribu ternyata jauh dari ekspektasi saya, dan betul saja uang warna biru pun akhirnya saya keluarkan untuk membayar tiket masuk untuk dua orang. Ya saya membayar dua tiket, untuk saya sendiri dan istri.


Uang sebesar 50 ribu yang kami keluarkan ternyata tidak sia-sia. Dengan uang 50 ribu kami mendapatkan seorang guide yang cukup lincah dan pandai menerangkan setiap nama, jenis dan karakter setiap jenis batik. Dari Informasi yang saya dapatkan dari guide yang membimbing kami secara Keseluruhan koleksi Batik, Museum Danar Hadi terdiri dari sembilan pemetaan jenis batik . Kesembilan batik tersebut adalah; Batik Belanda, Batik Kraton, Batik Cina, Batik Djawa Hokokai, Batik Pengaruh India, Batik Pengaruh Kraton, Batik Sudagaran dan Batik Petani, Batik Indonesia, serta Batik Danar Hadi.


Menarik memang melihat kain batik dari perspektif sosio kultural dan juga historisnya. Salah satu hal menarik yang saya tangkap adalah ketika saya ditunjukkan corak-corak batik dengan tema eropa. Tema yang saya maksudkan di sini adalah tema yang mengandung cerita rakyat terpopuler di eropa saat itu, yakni kisah "HANZEL AND GRETEL" dan juga kisah "SNOW WHITE atau PUTRI SALJU". Selain batik motif eropa, ada pula batik dengan pola akulturusisasi budaya Jawa dan Tiongkok. Batik motif "MEGA MENDUNG", dengan motif  identik warna jreng cerah, atau pun warna merah merupakan bentuk nyata akulturasi budaya Tiongkok dengan budaya Jawa. Batik dengan akulturasi Jawa-Tiongkok ini banyak kita dapati di daerah pesisir pulau Jawa.Hal menarik lain di luar batik yang saya  temui di museum ini di antaranya adalah penggunaan bahan-bahan batik yang ternyata sangat beraneka ragam. Tidak hanya bahan malam saja  yang digunakan bahkan kami tahu sendiri ternyata pewarna lam pun dapat digunakan untuk memberikan efek warna pada kain batik. Selain itu di Museum Batik kami juga mendapati ilmu tentang bagaimana cara merawat batik agar awet, eng ing eng,,,saya berpikir kapur barus akan digunakan untuk merawat dan menjaga batik tetap awet, namun sangkaan saya salah...kapur barus justru tidak ada...yang ada justru ada racikan tumbuh-tumbuhan kering sebagai pengganti kapur barus.

Pengawtet Batik Alami

Setelah lelah menikmati beragam koleksi batik, pada akhirnya guide mengantar saya dan istri untuk mengakhiri perjalanan dengan melihat proses produksi batik, yakni mulai dari pembuatan semacam sketsa, proses pewarnaan, pencelupan, dan proses penjemuran di dalam ruangan. Di dalam memproduksi batik ternyata kebanyakan pelakunya adalah ibu-ibu, kecuali pada proses pencelupan, pencapan, dan juga pembuatan skeksa motif.
Proses Produksi Batik Tulis
Proses Penjemuran Batik


Setelah sejaman lelah keliling museum dan bertanya panjang lebar, akhirnya perjalanan kami akhiri. Untuk kenan-kenangan Anda bisa membeli beragam batik koleksi Danar Hadi atau merchendise yang ada di bagian front musem. Perlu diingat untuk membeli batik koleksi di sini silakan siapkan anggaran yang agak lebih sebab memang Danar Hadi terkenal dengan kualitas batik yang wah...dan begitupula dengan harganya.


Postingan berikutnya...........Jalan-jalan ke Pasar Triwindu